Jyväskylä-seuran logo

JYVÄSKYLÄ SEURA RY:N SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Jyväskylä-Seura ry. Yhdistyksen kotipaikka ja toimialue on Jyväskylä.

Tarkoitus ja toiminta

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on
– kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,
– kotiseututietouden lisääminen ja kotiseutuhengen ylläpitäminen sekä
– kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– toimii alueensa etujärjestönä ja asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
– toimii yhteistyössä kunnallishallinnon, maakunnan liiton ja alueellisten kulttuuri- ja kotiseututyön toimijoiden sekä korkeakoulujen kanssa,
– vaikuttaa päätöksentekoon ja ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun,
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
– seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
– harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
– edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,
– järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia, sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
– tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista.

Jäsenistö

4 §
Yhdistyksen jäseniä ovat
1. varsinaiset jäsenet ja
2. kannattajajäsenet.

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä
oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta.

Varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun ja kannattajajäsenet kannattajajäsenmaksun. Jäsenyys  lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

5 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

Kokoukset

6 §
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous syys-marraskuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti tai sähköpostilla jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

7 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,
4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
5. päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton
vuosikokoukseen,
6. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty, esitys vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

8 §
Yhdistyksen syyskokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
5. päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja,
8. valitaan erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle uudet johtokunnan jäsenet ja varajäsenet,
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,
11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunta

9 §
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa, sekä kolme (3) varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista yksi on vuosittain erovuorossa. Jäsenten ja varajäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

10 §
 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Talous

11 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

12 §
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 §
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusperiä lähellä oleviin tarkoituksiin sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.